Служба по трудова медицина

СертификатСертификат

СТМ „Елстар” предлага обслужване на работещите, което включва:

  1. Организиране и извършване на предварителни медицински прегледи и изследвания.
  2. Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания.
  3. Изготвяне на заключения за пригодността на даден работещ да изпълнява даден вид работа след извършването на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания.
  4. Изготвяне и съхранение на здравни досиета.
  5. Изготвяне на анализи за здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд.