Оценка на риска

Във връзка с чл. 16 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, СТМ „Елстар” Ви предлага извършване на оценка на риска.

Оценката на риска включва: